Home | About Us | Current Issue | Ahead of print | Archives | Search | Instructions | Subscription | Feedback | Editorial Board | e-Alerts | Login 
Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons
     Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons
Official journal of the Indian Association of Pediatric Surgeons         
 Users Online:549 
  Print this page Email this page   Small font sizeDefault font sizeIncrease font size

    Article Cited by others

CASE REPORT

Kasabach-Merritt syndrome with large cutaneous vascular tumors

Arunachalam Pavai, Ravi Kumar V R, Swathi Divya

Year : 2012| Volume: 17| Issue : 1 | Page no: 33-36

   This article has been cited by
 
1 Standards of care for Kasabach-Merritt phenomenon in China
Wei Yao, Ke-Lei Li, Zhong-Ping Qin, Kai Li, Jia-Wei Zheng, Xin-Dong Fan, Lin Ma, De-Kai Zhou, Xue-Jian Liu, Li Wei, Li Li, Mao-Zhong Tai, Jin-Hu Wang, Yi Ji, Lin Zhou, Hai-Jin Huang, Xiao-Yun Gao, Zhi-Jian Huang, Song Gu, He-Ying Yang
World Journal of Pediatrics. 2021; 17(2): 123
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Case Report: Kaposiform Hemangioendothelioma With Spinal Involvement
Tong Qiu, Kaiying Yang, Shiyi Dai, Siyuan Chen, Yi Ji
Frontiers in Pediatrics. 2021; 9(3): 192
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Antihypertensives in dermatology Part I - Uses of antihypertensives in dermatology
P. S. S. Ranugha, JayadevB Betkerur
Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology. 2018; 84(1): 6
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Successful Treatment of Mild Pediatric Kasabach-Merritt Phenomenon with Propranolol Monotherapy
Worawut Choeyprasert,Rungrote Natesirinilkul,Pimlak Charoenkwan
Case Reports in Hematology. 2014; 2014: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Long-term outcome of vincristine-aspirin-ticlopidine (VAT) therapy for vascular tumors associated with kasabach-merritt phenomenon
Israel Fernandez-Pineda,Juan Carlos Lopez-Gutierrez,Gloria Chocarro,Jose Bernabeu-Wittel,Gema Lucia Ramirez-Villar
Pediatric Blood & Cancer. 2013; 60(9): 1478
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Successful exclusive propranolol therapy in an infant with life-threatening Kasabach–Merritt syndrome
Marzanna Oksiuta,Ewa Matuszczak,Wojciech Debek,Ewa Dzienis-Koronkiewicz,Adam Hermanowicz
Journal of Pediatric Surgery Case Reports. 2013; 1(8): 200
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Kasabach-Merritt Phenomenon
Naoko Yasui,Katsuyoshi Koh,Motohiro Kato,Myoung-ja Park,Daisuke Tomizawa,Koichi Oshima,Naoki Uchisaka,Yoshihiro Gocho,Ayumu Arakawa,Masafumi Seki,Eiji Oguma,Hiroshi Kishimoto,Shoji Watanabe,Akira Kikuchi,Ryoji Hanada
Journal of Pediatric Hematology/Oncology. 2013; 35(7): 554
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article

 Contact us | Sitemap | Advertise | What's New | Copyright and Disclaimer 

 © 2005 - Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons | Published by Wolters Kluwer - Medknow 

Online since 1st May '05